Selecteer een pagina

Algemene & Privacy- Voorwaarden Pengo

 

1. Algemeen

Pengo is een merk van Belfius Bank NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Pachecolaan 44, B-1000 Brussel, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.201.185. Belfius Bank NV is een vergunde kredietinstelling en staat onder het toezicht van de Nationale Bank van België.

De handelsnaam en het merk “Pengo” zijn eigendom van Belfius Bank NV en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van Belfius Bank NV.

Alle mededelingen m.b.t. Pengo kunnen per e-mail overgemaakt worden via support@pengo.me.

2. Toepassingsgebied

Het gebruik van de dienst Pengo wordt beheerst door deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”). Indien een bepaald onderwerp niet werd behandeld in deze Algemene Voorwaarden, dan zijn de wettelijke bepalingen, of bij gebreke daarvan, de algemene aanvaarde gebruiken in de sector van de betaaldiensten van toepassing.

Door het inwilligen van een verzoek tot betaling (indien Gebruiker optreedt als Betaler) of door het invoeren van zijn IBAN-nummer (indien Gebruiker optreedt als Ontvanger), aanvaardt de gebruiker (“Gebruiker”) de Algemene Voorwaarden en erkent hij dat hij deze heeft gelezen en begrepen en een kopie daarvan heeft bewaard. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Pengo (www.pengo.me).

Pengo behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, zal een mededeling verzonden worden naar de Gebruikers. Alle wijzigingen zullen in voege treden twee maanden nadat de mededeling werd verzonden naar de Gebruikers. De Gebruiker die niet akkoord gaat met de wijzigingen heeft het recht om tijdens deze twee maanden de overeenkomst met Pengo te beëindigen en niet langer gebruik te maken van de diensten aangeboden door Pengo.

3. Werking Pengo

Pengo is beschikbaar voor gebruikers van Facebook Messenger.

Pengo creëert een verzoek tot betaling. Pengo kan gebruikt worden om betalingen in euro uit te voeren (“Betaler”) en/of om betalingen in euro te ontvangen (“Ontvanger”).

De Ontvanger opent in Facebook Messenger de extensie ‘Pengo’, waarna de Ontvanger het bedrag, zijn/haar IBAN-nummer, alsook (optioneel) een mededeling invoert.

Eens de creatie van het verzoek tot betaling afgerond werd, kan dit verzoek vervolgens gedeeld worden via verschillende kanalen (bv. via Facebook Messenger, Belfius Mobile,…) . De Gebruiker dient de algemene voorwaarden, zoals van toepassing op vermelde kanalen, na te leven.

De Betaler ontvangt, via het door de Ontvanger gekozen kanaal, het verzoek tot betaling. Vervolgens kiest de Betaler de gewenste betaalmethode, waarna de betaling in de gekozen omgeving (en volgens de door deze omgeving gehanteerde authenticatiemechanismen) verder gezet kan worden. De Betaler ontvangt vervolgens een bevestiging van de betaling. Afhankelijk van de gekozen betaalomgeving zal het bedrag de dag van de transactie zelf, dan wel uiterlijk op de volgende bankwerkdag beschikbaar worden op het aangegeven rekeningnummer (voor meer info: zie algemene voorwaarden van de gekozen betaalomgeving). Belfius Bank neemt geen verantwoordelijkheid op zich indien de gekozen betaalomgeving aan derden toebehoort. De algemene voorwaarden van de gekozen betaalomgeving gelden integraal voor wat betreft de werking van de betaalomgeving, alsook de rechten en plichten van de gebruiker.

4. Kosten

Het gebruik van Pengo is gratis.

5. Verantwoordelijkheid Belfius Bank bij het gebruik van Pengo

Pengo biedt de mogelijkheid een verzoek tot betaling over te maken, waarna de Betaler de betaling kan voltooien in de door laatstgenoemde gekozen betaalomgeving. De aansprakelijkheid van Belfius Bank beperkt zich bijgevolg tot de directe schade die voortvloeit uit de foutieve uitvoering van een verzoek tot betaling. Indien Belfius Bank aansprakelijk gesteld wordt, beperkt de verantwoordelijkheid van de bank zich in alle gevallen (zonder onderscheid wat betreft de (extra-)contractuele oorzaak van de aansprakelijkheid) tot een bedrag van 10.000 EUR.

Belfius Bank voert geen controles uit wat betreft de inhoud van het verzoek tot betaling. Zo wordt niet geverifieerd of de ontvangende rekening op naam staat van de Ontvanger. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Ontvanger een correct IBAN-nummer te introduceren.

Van zodra een verzoek tot betaling wordt ingewilligd, en de betaling vervolgens wordt verdergezet in de door de Betaler gekozen betaalomgeving, eindigt de aansprakelijkheid van Belfius Bank. In geval van onregelmatigheid met de betaling zijn de contractuele voorwaarden, zoals van toepassing op de gekozen betaalomgeving, van toepassing.

De Pengo-extensie wordt ter beschikking gesteld zonder enige garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid en de bruikbaarheid. Belfius Bank is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit tekortkomingen of technische fouten, behalve indien zou zijn veroorzaakt zijn door een opzettelijke fout of zware nalatigheid in hoofde van Belfius Bank.

6. Klachten

Alle klachten met betrekking tot Pengo kunnen gericht worden aan support@pengo.me.

Indien de Gebruiker het antwoord van Pengo ontoereikend zou beschouwen, kan deze steeds haar klacht zenden naar Ombudsfin – North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel of Ombudsman@ombudsfin.be.

7. Limieten

Het maximale bedrag dan kan gevraagd worden per betaler per betaalverzoek is €250.

Indien de Betaler jonger is dan 18 jaar, gelden, in aanvulling van de in dit artikel vermelde limieten, de limieten zoals bepaald door de rekeninghoudende bank.

8. Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Pengo is Belfius Bank NV. De Pengo chatbot-dienst en extension verwerken persoonsgegevens van de Gebruiker(s) waaronder naam,voornaam, geslacht, taal, foto, URL, bankrekeningnummer, transactiegegevens, statistische gegevens, gegevens met betrekking tot het gebruik van de dienst (zoals klik-gedrag), regio, …

De gegevens worden verwerkt met het oog op :

 • De goede werking van de Pengo dienstverlening, waaronder identificatie en aanvaarding van de Gebruiker(s), het versturen van betalingsverzoeken, bevestigingen en/of ontvangstberichten door Gebruiker(s), het raadplegen van historiek, … .
 • Preventie of voorkomen van fraude en de naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen.
 • Het verbeteren of optimaliseren van de dienstverlening en het analyseren van gebruikerservaringen
 • Marketing- en commerciële doeleinden

De Gebruiker kan het versturen van eventuele commerciële berichtgeving uitschakelen (met name via de instellingen van Facebook Messenger).

De Gebruiker heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens en eventueel verbetering of eventueel verwijdering van bepaalde persoonsgegevens via het e-mailadres support@pengo.me.

Pengo maakt gebruik van Google Analytics. Door gebruik te maken van Pengo aanvaarden Gebruikers eventuele gegevensuitwisseling binnen dit kader (zie ook punt K ‘Analytics’ van deze Algemene Voorwaarden).

Het gebruik van de Pengo impliceert eveneens de aanvaarding van de privacyvoorwaarden van andere gerelateerde platformen of services waarop de Pengodiensten gebaseerd zijn, zoals Facebook Messenger, betaalplatformen.

9. Chatbot-functionaliteit

Pengo bevat een chatbot-dienst die door Belfius Bank NV wordt aangeboden. Deze dienst is toegankelijk via Facebook Messenger.

De chatbot-dienst biedt de Gebruiker de mogelijkheid een ATM (zowel van Belfius Bank als van andere kredietinstellingen) te zoeken. Daarnaast stelt de chatbot-dienst de Gebruiker in staat om algemene inlichtingen te bekomen met betrekking tot de diensten van Pengo.

De inlichtingen die de chatbot-dienst verschaft, gelden louter ter informatie. Ze kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of persoonlijk advies tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of –diensten, verzekeringen of andere diensten.

De Gebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op het gebruik van de chatbot-dienst. Er wordt geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de Gebruiker. Deze licentie geeft de Gebruiker het recht toegang te hebben tot de inhoud van de chatbot-dienst, de inhoud te raadplegen en op een normale manier gebruik te maken van de aangeboden diensten, enkel voor persoonlijke behoeften.

Elk hergebruik van de totaliteit of van een gedeelte van de inhoud van de chatbot-dienst, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande toelating van Belfius Bank NV.

10. Duur en beëindiging

Door het downloaden van de Pengo-extensie in Facebook Messenger gaan Pengo en de Gebruiker een overeenkomst van onbepaalde duur aan.

De Gebruiker kan op ieder ogenblik de overeenkomst beëindigen door de extensie te verwijderen van zijn smartphone of tablet. De reeds verzonden verzoeken tot betalingen zullen desgevallend nog uitgevoerd worden.

11. Analytics

Pengo maakt gebruikt van analytic-tools. Pengo stuurt geen persoonsgegevens door naar vermelde tools.

Pengo doet hierbij beroep op de diensten van Segment.com. Laatstgenoemde maakt vervolgens gebruik van volgende tools:

 • Mixpanel
 • Google Analytics
 • Facebook Pixel

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht. Geschillen met betrekking tot Pengo en deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderworpen aan de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Cookies

 

1. Algemeen

In dit Cookiebeleid vindt u informatie over het gebruik van cookies op de website(s). Door uw bezoek aan en het gebruik van de website(s), verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies zoals hierna beschreven.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch aanvaard worden. Hebt u dit liever niet, dan kunt u zelf in uw browser de instellingen hiervoor wijzigen; meer info hierover vindt u in punt “4. Beheer van cookies”.

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de websites belfius.be en belfius.com. Deze websites worden beheerd door Belfius Bank NV, hierna Belfius Bank genoemd, een naamloze vennootschap, kredietinstelling en verzekeringsagent naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, ingeschreven in het RPR te Brussel, met BTW-nr. BE 0403.201.185 en FSMA-nr. 19649 A.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website, via uw browser, tijdelijk of permanent op de harde schijf van uw computer of toestel worden bewaard. Cookies kunnen ook geplaatst worden door derden met wie Belfius Bank samenwerkt.

Cookies kunnen verschillende functies hebben: het beter afstemmen van de website op uw voorkeurinstellingen als bezoeker, het bijhouden van statistische gegevens, de inhoud en/of de publiciteit van de websites op u persoonlijk afstemmen …

3. Gebruik van cookies op de website(s)

De websites van Belfius Bank maken gebruik van verschillende soorten cookies:

 • 3.1 Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor een goede communicatie en die het navigeren vergemakkelijken.
 • 3.2 Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de gebruikservaring (voorbeeld: taalkeuze).
 • 3.3 Performantiecookies: deze cookies verzamelen informatie om de inhoud van de website te evalueren en te kunnen verbeteren (voorbeeld: bezoekersaantallen registreren, populaire pagina’s of klikken registreren) en om onze commerciële voorstellen beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.
 • Binnen internetbankieren kunt u zich als klant op elk moment verzetten tegen het commercieel gebruik van uw surfgedrag op de websites van Belfius Bank.
 • 3.4 Advertentiecookies: deze cookies verzamelen profielgegevens en kunnen ook geplaatst of gelezen worden door derden met wie Belfius Bank samenwerkt, om zo de efficiëntie van een advertentie of webpagina te meten en deze beter af te stemmen op uw interesses.

De cookies die Belfius Bank gebruikt, bevatten nooit persoonlijke gegevens.

Vrijwel alle cookies die op deze website geplaatst worden, zijn eigen cookies, die geregistreerd worden onder het domein belfius.be of belfius.com.

De bewaartermijnen van cookies zijn verschillend per type cookie: de noodzakelijke cookies blijven meestal behouden tot de browser gesloten wordt, de functionele cookies zijn 1 jaar geldig, en de performantiecookie heeft een geldigheid van 4 jaar.

Naast de eigen cookies maakt Belfius Bank ook gebruik van de DoubleClick advertentiecookie, die een geldigheid heeft van 2 jaar. Om de cookiegegevens naar de betreffende server door te sturen, dient een internetconnectie opgezet te worden, waarbij altijd volgende gegevens uitgewisseld worden:

 • het TCP/IP adres;
 • informatie over het besturingssysteem en de browser;
 • de url van de pagina in kwestie.

Er worden hierbij nooit persoonlijke gegevens uitgewisseld.

Voor het privacy-beleid dat DoubleClick hanteert, verwijst Belfius Bank naar de volgende pagina op de Google-website: [https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/](https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/)

4. Beheer van cookies

De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden, maar alle browsers laten toe om de instellingen te personaliseren, volgens uw eigen voorkeuren.

Belfius Bank maakt gebruik van cookies om de site voor u toegankelijker te maken, zodat u niet bij elk bezoek aan onze site uw taal moet kiezen, de verwijzing naar het cookiebeleid moet wegklikken, als gebruiker van Belfius Direct Net niet telkens dezelfde informatieschermen te zien krijgt …

Wenst u dit gebruikscomfort, dan kunt u wél de cookies van het Belfius-domein aanvaarden, zelfs als u in het algemeen het gebruik van cookies zou blokkeren.

Hierna vindt u meer informatie over de instellingen van de meest voorkomende browsers. Alle browsers bieden mogelijkheden om cookies te beheren die op uw computer/toestel zijn bewaard. U kunt cookies blokkeren of toestaan, of u kunt specifieke sites opgeven waarvan u cookies wilt accepteren. Browsers op mobiele toestellen hebben meestal minder personaliseringsmogelijkheden dan die op computers.

Opmerking: brengt u dergelijke wijzigingen aan, dan heeft dit geen effect op de cookies die eventueel al op uw computer bewaard zijn. U moet deze dus nog apart verwijderen.

Beheer van cookies in:

5. Wijzigingen

Belfius Bank behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid op elk moment te wijzigen of te actualiseren. U dient dus steeds rekening te houden met de meest actuele versie op de website(s), beschikbaar via de link “Cookiebeleid” onderaan elke pagina.

Bitnami